Gottamentor.Com
Gottamentor.Com

Zvládání nemocí a udržování víry - zde je 35 Písem o uzdravení

(iStock)


Většina jednotlivců v daném okamžiku zná alespoň hrstku lidí, kteří bojují s nějakou nemocí. Jeden z těchto lidí může být sám sebou. A nyní, když existuje silná globální pandemie, čelíme většímu strachu z pouhé možnosti nemoci a také z realistického dopadu, který by to mohlo mít na osoby s již existujícím zdravotním stavem. Bez ohledu na konkrétní okolnosti, obvyklá námitka, modlitba a naděje je na uzdravení - pro sebe i pro ostatní. A jeden zdroj, který může přinést klid a pohodlí během těchto zkoušených dob, je bible , zejména odkaz na to uzdravující písma.

Ať už je onemocnění fyzické, duševní, duchovní nebo emocionální, modlitba za uzdravení a také síla zvládnout je produktivní, společnou reakcí. Uzdravující biblické verše poskytovaly čtenářům útěchu a vedení po tisíce let, protože poukazují na toho, který má moc zmírnit břemena. S narůstajícími úzkostmi z čelení neznámému v krizi s koronaviry, potížemi při zvládání příznaků základních zdravotních obav, pochybnostmi a frustrací, které bublají z rostoucího počtu případů a úmrtí každý den (velmi pravděpodobně včetně našich blízkých), a bolestivých utrpení řešena pravidelně, Biblické verše o uzdravení a Biblické verše o víře může přinést udržení míru za těchto náročných okolností.


Bez ohledu na to, proti čemu v současné době stojíte, doufáme, že vám tato uzdravující písma pomohou poskytnout úlevu a obnovu a zmírní napětí, které vychází z řešení extrémně obtížných situací, zejména při zdanění. roční období života když se zdá, že existuje více otázek než odpovědí. Ať už hledáte to nejlepší Biblické verše o uzdravení , modlitby za uzdravení nebo písma o uzdravení, je třeba si pamatovat 35 biblických veršů.

35 biblických veršů k uzdravení:

1. Neboj se, protože jsem s tebou; Nebuďte zděšení, protože já jsem váš Bůh. Posílím tě, ano, pomůžu ti, podpořím tě svou spravedlivou pravicí. - Izaiáš 41:10


2. Hospodine, můj Bože, volal jsem k tobě o pomoc a ty jsi mě uzdravil. - Žalm 30: 2Příbuzný: Biblické verše o víře

3. Pojďte ke mně všichni unavení a obtěžkaní a já vám dám odpočinek. - Matouš 11:28

4. Je někdo z vás nemocný? Ať povolají starší církve, aby se nad nimi modlili a pomazali je olejem ve jménu Páně. A modlitba ve víře uzdraví nemocného; Pán je vzkřísí. Pokud zhřešili, bude jim odpuštěno. - Jakub 5: 14--15


5. „Ale uzdravím tě a uzdravím tvé rány,“ prohlašuje PÁN ... - Jeremiah 30:17

nový tanec s obsazením hvězd

6. Můj synu, věnuj pozornost mým slovům; nakloň své ucho k mým výrokům. Nenechte je odejít od vašich očí; udržujte je uprostřed svého srdce; neboť jsou životem pro ty, kteří je nacházejí, a zdravím pro celé jejich tělo. - Přísloví 4: 20--22

7. Veselé srdce je dobrý lék, ale drcený duch vysuší kosti. - Přísloví 17:22

8. A můj Bůh splní všechny vaše potřeby podle bohatství jeho slávy v Kristu Ježíši. - Filipanům 4:19


Související: 40 Písma o míru

9.… Obnovil jsi mě na zdraví a nechal jsi mě žít. Určitě to bylo pro můj prospěch, že jsem utrpěl takovou úzkost. Ve své lásce jsi mě držel před jámou ničení; dal jsi všechny mé hříchy za záda. - Izajáš 38: 16--17

10. Je čas na všechno a období pro každou činnost pod nebesy: čas se narodit a čas zemřít, čas zasadit a čas vykořenit, čas zabít a čas uzdravit, čas na zboření a čas na stavění, čas na pláč a čas na smích, čas na truchlení a čas na tanec, čas na rozptýlení kamenů a čas na jejich shromáždění, čas na objetí a čas zdržet se objímání, čas hledat a čas vzdát se, čas držet se a čas zahodit, čas na slzy a čas na opravu, čas na ticho a čas na řeč, čas milovat a čas nenávidět, čas války a čas míru. - Kazatel 3: 1--8

11. Dává sílu slabým a těm, kteří nemají moc, zvyšuje sílu ... Ti, kdo čekají na Pána, obnoví svou sílu; vystoupí s křídly jako orli, poběží a nebudou unavení, budou chodit a neomdlí. - Izajáš 40: 29,31


12. On sám nesl naše hříchy ve svém těle na stromě, abychom mohli zemřít hříchu a žít pro spravedlnost. Jeho ranami jsi byl uzdraven. - 1. Petra 2:24

13. To je moje útěcha v mém trápení, že mi tvůj slib dává život. - Žalm 119: 50

14. Uzdravuje zlomené srdce a svazuje jejich rány. - Žalm 147: 3

patnáct.Milovaný, modlím se, aby vám všechno šlo dobře a abyste byli zdraví, protože to jde dobře s vaší duší.- 3. Jana 1: 2


Související: 300 Bible Trivia Otázky a odpovědi

16. A Bůh setře každou slzu z jejich očí; už nebude smrti, zármutku ani pláče. Nebude už žádná bolest, protože dřívější věci pominuly. - Zjevení 21: 4

17. Pane, buď k nám milostivý; toužíme po tobě. Buď naše síla každé ráno, naše spása v době tísně. - Izajáš 33: 2

Související: 100 Inspirativní citáty

18. Proto vyznávejte navzájem své hříchy a modlete se za sebe, abyste byli uzdraveni. Modlitba spravedlivého člověka je mocná a účinná. - Jakub 5:16

19. Mír s vámi nechávám; můj mír ti dávám. Nedávám vám, jak vám dává svět. Nenechte své srdce trápit a nebojte se. - Jan 14:27

20. Moje tělo a mé srdce mohou selhat, ale Bůh je silou mého srdce a mého podílu navždy. - Žalm 73:26

21. Ale pro ty, kdo se bojíš Mého jména, vyjde slunce spravedlnosti s uzdravením v křídlech. Půjdete ven a skočíte jako telata ze stáje. - Malachiáš 4: 2

22. Ježíš prošel všechna města a vesnice a učil v jejich synagógách, ohlašoval dobrou zprávu o království a uzdravoval každou nemoc a nemoc. - Matouš 9:35

23. AVšichni se ho snažili dotknout, protože z něho vycházela moc a uzdravovala je všechny.- Lukáš 6:19

Příbuzný: 25 vánočních modliteb a požehnání

24. Hospodin je můj pastýř, nic mi nechybí. Nutí mě si lehnout na zelené pastviny, vede mě vedle klidných vod, osvěžuje mou duši. Vede mě správnými cestami kvůli svému jménu. I když procházím nejtemnějším údolím, nebudu se bát žádného zla, protože jsi se mnou; Tvoje hůl a tvoje hůl mě utěšují. - Žalm 23: 1--4

25. Důvěra vPÁNz celého srdce a neopírej se o své vlastní porozumění. Ve všech svých cestách se mu poddejte a on vám urovná cesty. Nebuďte moudří ve svých vlastních očích; bát sePÁNa vyhýbat se zlu. To přinese zdraví tělu a výživě vašim kostem. - Přísloví 3: 5--8

26. Neboj se o nic, ale o všechno modlitba a prosba s díkůvzdáním dejte své žádosti oznámit Bohu. A Boží pokoj, který převyšuje veškeré porozumění, bude střežit vaše srdce a vaše mysli v Kristu Ježíši. - Filipanům 4: 6--7

top 10 Tower Defense her pro PC

27. Nejen to, ale radujeme se z našich utrpení, protože víme, že utrpení vytváří vytrvalost a vytrvalost produkuje charakter a charakter produkuje naději ... - Římanům 5: 3-4

28. Uzdrav mě, Hospodine, a já budu uzdraven; zachraň mě a já budu zachráněn, protože jsi mou chválou. - Jeremiah 17:14

29. Smiluj se nade mnou, Pane, protože jsem slabý; uzdrav mě, Hospodine, neboť mé kosti jsou v agónii. - Žalm 6: 2

30. Uctívej Pána, svého Boha, a jeho požehnání bude na tvém jídle a vodě. Vezmu z tebe nemoc ... - 2. Mojžíšova 23:25

31. Spravedliví volají a Hospodin je vyslyší; osvobozuje je od všech jejich potíží. PÁN je blízko zlomenému srdci a zachraňuje ty, kteří jsou zdrceni v duchu. - Žalm 34: 17--18

32. Řekl mi však: ‚Moje milost je pro tebe dostačující, protože moje moc je zdokonalena ve slabosti.‘ Proto se o to více budu chlubit svými slabostmi, aby na mně spočívala Kristova moc. - 2. Korinťanům 12: 9

33. Když Ježíš sestoupil z úbočí hory, následovaly ho velké zástupy. Přišel muž s malomocenstvím, poklekl před ním a řekl: „Pane, pokud chceš, můžeš mě očistit.“ Ježíš natáhl ruku a dotkl se toho muže. „Jsem ochoten,“ řekl. „Buďte čistí!“ Okamžitě byl očištěn od své malomocenství. - Matouš 8: 1--3

34. Milostivá slova jsou plástev, sladký pro duši a uzdravující pro kosti. - Přísloví 16:24

35. Chvalte PÁNA, má duše, a nezapomeňte na všechny jeho výhody - kdo odpouští všechny vaše hříchy a uzdravuje všechny vaše nemoci, který vykoupí váš život z jámy a korunuje vás láskou a soucitem. - Žalm 103: 2--4

Chcete více skvělých citáty ? Překontrolovat…
padesátka Myslím na tebe nabídky
150 Dobré ráno Citáty
100 Citáty o svatbě a manželství
padesátka Páteční citace
100 Citáty o změně
101 Citáty úzkosti